Passend onderwijs

Ondersteuning en begeleiding op het niveau van PC Daltonschool ‘Ichthus’

Vanaf schooljaar 2014 - 2015 is Passend Onderwijs van kracht. Passend Onderwijs streeft ernaar dat ieder kind onderwijs op maat kan krijgen in de eigen woonomgeving. Binnen Passend Onderwijs is een aantal zaken centraal geregeld. Experts van andere vakgebieden ondersteunen de scholen. Te denken valt aan een orthopedagoog, een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolverpleegkundige.

 

Zorgleerlingen

PC Daltonschool Ichthus wil goed onderwijs geven aan álle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De kwaliteit van deze goede zorg wordt bepaald door de kwaliteit van onze leerkrachten, een adequate ondersteuning en een goede aansturing. Op PC Daltonschool Ichthus is de kwaliteit van de leer - 'kracht' van essentieel belang. Op onze school vinden wij dat de mensen binnen onze organisatie het verschil maken en niet zozeer de context, de structuren en de procedures.

De coördinatie van de zorg die wij aan het individuele kind verlenen ligt in handen van onze 2 IB'ers. Zij waarborgen de zorg voor zowel kinderen als voor de leerkrachten. Op PC Daltonschool Ichthus realiseren wij onderwijs waar plaats is voor kinderen met hele diverse onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften hebben betrekking op het aanbieden van minder of juist meer leerstof of andere leerstof, eenvoudiger of juist meer uitdagend.

Soms is een verwijzing naar een school voor (S)BO de 'beste zorg' voor een kind. Als school kiezen wij voor zorg die wij niet alleen beloven maar ook waar kunnen maken. Wij geven dus ook onze grenzen aan als het gaat om goede zorg.

In de praktijk

Wanneer extra ondersteuning voor uw kind aan de orde is, zal de leerkracht dit met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

PC Daltonschool Ichthus heeft één Intern Begeleider (IB-er), die op school de organisatie rond de leerling-zorg coördineren. Op PC Daltonschool Ichthus is dat juf Marjolein Baars.
 
Met de orthopedagoog van het Samenwerkingsverband heeft de IB’er regelmatig overleg over gerichte hulp voor leerlingen met een specifieke zorgvraag. Dit overleg kan gaan over het aanvragen van een aanvullend onderzoek en het bespreken van een mogelijke verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs. Kinderen die om welke reden dan ook extra begeleiding in de groep nodig hebben, worden door de  eigen leerkracht begeleid.

In het schoolondersteuningsplan kunt u inzien welke zorg onze basisschool kan leveren. Uiteraard is onze school ook hierin lerend. 

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes verwijzen wij u naar de website van het Samenwerkingsverband Apeldoorn.

Direct naar de site

Voorwaarden

Om goede zorg waar te kunnen maken, hebben wij gewerkt aan tot de totstandkoming van de volgende voorwaarden:

 • zelfstandig werken, differentiatie van het taakwerk;
 • instructie volgens het ADIM model;
 • ambulante tijd voor onze IB’ers;
 • een eigen plusgroep met een eigen opgeleide plusleerkracht;
 • een steeds beter opgeleid team dat in staat is onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te vertalen naar een groepsplan en dit groepsplan te vertalen naar concreet leerkrachtgedrag in de klas.In de zorg voor de leerlingen op onze school worden vier fasen onderscheiden:
 • signaleren van risicoleerlingen;
 • diagnosticeren en doen van nader onderzoek;
 • remediëren;
 • evalueren van de speciale begeleiding;
 • borgen

Hoe uw kind zich ontwikkelt volgen wij door:

 • observaties
 • methode gebonden toetsen
 • leerlingvolgsysteem voor de kleuters en begin groep 3 (KIJK)
 • niet methode gebonden toetsen van het CITO LVS of aan het dyslexie protocol gekoppelde toetsen
 • gesprekken met ouders
 • digitale vragenlijst KANVAS (Kanjertraining)
 • sociogram.Observaties:Methode gebonden toetsen
 • De uitslagen van de methode gebonden toetsen worden door de leerkracht verzameld en geanalyseerd. Deze data vormen de basis voor verdere begeleiding van het kind.

Overige punten

Extern handelen

In het geval van medische of psychosociale problematiek kan, ten behoeve van het kind de ouders geadviseerd worden extern diagnostiek, zorg op het gebied van opvoedingsondersteuning, te vragen bij een zorginstelling. Naar aanleiding van externe diagnostiek wordt, in overleg met de externe zorginstantie, de interne begeleiders, de leerkracht en de ouders een plan van aanpak gemaakt.


Groepsoverzicht en groepsplan

Voor de vakken rekenen, spelling en technisch/begrijpend lezen werken wij op PCBO ‘Ichthus’ met groepsoverzichten en groepsplannen. In het groepsplan wordt weergegeven welke kinderen een welke instructie nodig hebben.


OPP

Met betrekking tot de groepsoverzichten en de groepsplannen vindt regelmatig overleg plaats tussen IB-er en groepsleerkracht. Voor leerlingen die belemmeringen blijven ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces vinden wij doorgaans een oplossing binnen de leerstof van het leerjaar door middel van pré-teaching, verlengde instructie en re-teaching. Zo nodig wordt er minder leerstof aangeboden. Mocht vanaf groep 5 blijken dat een kind gebaat is bij andere leerstof of leerstof uit een ander leerjaar, dan kan er een OPP worden opgesteld. In het OPP wordt een eigen leerlijn beschreven.


Plusgroep

Als het kind bovengemiddeld scoort op 2 of meer vakken bij het LVS I niveau, kan het kind aangemeld worden voor onze eigen plusgroep. De kinderen van de plusgroep krijgen extra uitdaging onder begeleiding van een eigen, daarvoor opgeleide, leerkracht van PCBO ‘Ichthus’. Binnen de plusgroep zijn kinderen bezig met filosoferen, wiskunde, natuur/techniek en Spaans. Voor het werken in de groep worden er vanuit de plusgroep impulsen gegeven om de basis leerstof compact aan te bieden en de kinderen te laten werken verdiepingsstof.


Groepsbespreking

Naast het bespreken van de LVS gegevens hebben de interne begeleiders 2 keer per jaar een groepsgesprek met de leerkrachten.