Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie3

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

DSCF5303 lowres

Social Community

Als ouder neem je deel aan onze 'social community'. Dit is uitspraak van Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs). Ouders ondersteunen onze school op allerlei manieren. Door mee te praten over schoolbeleid en door leuke activiteiten te organiseren voor kinderen en ouders. Door te helpen tijdens projecten en creamiddagen en door gastlessen te geven. Door onze kinderen te begeleiden tijdens uitstapjes en door onderwijsondersteunende activiteiten uit te voeren. Wij zien ouders graag en zijn heel erg blij met alle vormen van betrokkenheid. Klein of groot, zichtbaar of niet zo zichtbaar.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van kinderen die op onze school zitten. De ouderraad bedenkt en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk daarbij aan de avondvierdaagse het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Meer weten? Stuur dan een mail naar de voorzitter, te bereiken via [email protected].

 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar via [email protected].

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.