Menu

Wat maakt onze school uniek?

DSCF5810 lowres

Gecertificeerde Daltonschool

PC Daltonschool Ichthus is sinds 2015 een door de Nederlandse Dalton Vereniging gecertificeerde Daltonschool. Meer informatie over de Nederlandse Dalton Vereniging kun je vinden op hun website.

Daltononderwijs

Helen Parkhurst (1886 - 1973) is de grondlegster van het hedendaagse daltononderwijs. Zij behaalt in 1904 haar high school diploma en nog in hetzelfde jaar mag zij het elementair Teacher's Exam doen. Ze slaagt glansrijk en start vervolgens als jonge leerkracht van net zeventien jaar haar carrière op een eenmansschooltje in het naburige Waterville.

DSCF5544 lowres

Dalton als onderwijsvorm bij De Ichthus

Helen Parkhurst gaf les op een eenmansschool in het Amerikaanse plaatsje Dalton. In haar klas zaten leerlingen van verschillende leeftijden maar ook van verschillende niveaus. Ze schafte het klassikaal lesgeven af en liet de leerlingen meer zelfstandig werken, maar ook elkaar helpen. Kenmerken van het daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid (leerlingen kiezen zelf wanneer ze welke opdracht doen), zelfstandigheid (als opdrachten niet af zijn, is dat hun eigen verantwoordelijkheid) en samenwerken. Helen Parkhust volgde een opleiding bij Maria Montessori, daarom zijn invloeden van het montessorionderwijs terug te vinden in het daltononderwijs. Helen Parkhurst ontdekt dat klassikaal onderwijs op haar eenmansschooltje niet mogelijk is. Zij spoort haar leerlingen aan om na een korte uitleg zelf aan het werk te gaan en elkaar te helpen.

DSCF5711 lowres

Veel aandacht voor de kernvakken

Daltononderwijs is geen systeem en geen methode. Het is een concept. Een daltonschool onderschrijft de kernwaarden van het daltononderwijs, maar kijkt vervolgens vooral naar wat de leerling of de leerlingen nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen.

De dag op onze school begint met bezinning. Wij vertellen een verhaal uit de Bijbel. Samen praten wij met de leerlingen over het thema. Daarna staan de kernvakken lezen, rekenen en taal centraal. Deze vakken zijn de 'tools' om tot verdere ontwikkeling te komen. Zonder een goede beheersing van deze basisvakken is verdere ontwikkeling niet mogelijk. In de middag kunnen kinderen het geleerde toepassen tijdens bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Naast de kernvakken is er ook veel aandacht voor de sociaal emotionele vorming van de kinderen en voor bredere maatschappelijke en culturele vorming.

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • De leerkracht wordt gerespecteerd
Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de vier gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

DSCF5524 Edit lowres

Plusgroep De Diepzee

Als een kind meer uitdaging nodig blijkt te hebben, dan gaan we in overleg met onze intern begeleider kijken wat het meest passend is. Op basis van dit gesprek met leerkracht, intern begeleider en ouders, komen we tot een plan. Er wordt vervolgens verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan de onderwijsbehoefte van de leerling te voldoen. 

Onze school heeft daarnaast een eigen plusgroep: De Diepzee. Samen met juf Mieneke duiken de kinderen van de Diepzee onder in allerlei spannende activiteiten en vakken. De leerlingen voeren proefjes uit. Leren de Spaanse taal. Kraken wiskundige vraagstukken. En filosoferen er met elkaar op los. 

In overleg met de leerkracht en de intern begeleider kan ook gebruik worden gemaakt van het PCBO Plusprogramma. Meer hierover kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Ichthus, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Plan